Zásady ochrany osobných údajov

Správcom údajov je spoločnosť Prolinet s.r.o., so sídlom Okoličná na Ostrove 178,okr. Komárno,Slovenská republika- IČO:51997894 DIČ: 2120856617   IČ DPH: SK2120856617

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 46706/N

Prolinet s.r.o.,  je správcom osobných údajov v súlade s ustanovením článku 12 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 účinného od 25.5.2018 a informuje svojich zákazníkov o spracovaní ich osobncíh údajov v prípade, že využijú našich služieb.

Osobné údaje sú spracovávané v tomto rozsahu:

meno a priezvisko
adresa
telefónne číslo
email
vybrané záznamy telefonických hovorov pre skvalitnenie služieb a správneho spracovania zákazníckych požiadaviek
v prípade podnikajúcich osôb IČ, DIČ, IČ DPH (ďalej len osobné údaje ")

Citlivé osobné údaje

Údaje patriace z hľadiska GDPR do kategórie citlivé osobné údaje nezhromažďujeme.

Účel získaných informácií

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a správcom ako predávajúcim, a plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Oprávnený záujem správcu na komunikáciu so svojimi zákazníkmi.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje spracovávané na plnenie záväzkov vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov správca môže v odôvodnených prípadoch odovzdať orgánom činným v trestnom konaní. Vami poskytnuté osobné údaje môže tiež správca poskytnúť ďalej subjektom:
UPS
DHL
•      DPD
•      GLS

Realizácia kúpnej zmluvy (doprava a platba):

Právnym dôvodom je tu plnenie povinností z uzatvorenej zmluvy s dotknutou osobou a ďalej tiež oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany. Nie sú odovzdávané osobné údaje patriace do skupiny osobitných kategórií osobných údajov.

Doba spracovania:

Osobné údaje môžu byť správcom spracovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, prípadne po dobu nevyhnutne nutnú k vyriešeniu sporov majúcich svoj pôvod v uzavretej zmluve (po dobu 10  mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu).
Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po naplnení účelu a doby povinnosti spracovania danej lehotou zo zákona sú spracovávané dáta mazané (likvidované) automaticky, hromadne a v pravidelných cykloch.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Osobné údaje je nevyhnutné správcovi poskytnúť za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy.

Osobné údaje mimo EÚ

Osobné údaje ukladáme a spracovávame výhradne na území Európskej únie. To isté platí pre všetkých spracovateľov, ktoré využívame.

Zabezpečenie osobných údajov

Ochrana súkromia a ochrana vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá. Dodržiavame všetky platné predpisy Európskej únie, Slovenské zákony a ďalšie predpisy na ochranu osobných údajov a všetky vaše informácie považujeme za dôverné. Máme zavedené účinné systémy na ochranu osobných údajov a usilujeme o to, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu, strate alebo poškodeniu osobných údajov spracúvaných alebo zhromaždených naším prostredníctvom, vrátane našich webových stránok.

Cookies:

Cookie je malý textový súbor, ktorý po návšteve našich webových stránok žiada o to, aby mohol byť stiahnutý do vášho osobného počítača, chytrého telefónu, tabletu alebo iného zariadenia, ktoré používate na prístup na web. Tento súbor môžete kedykoľvek vymazať, prípadne vo vašom prehliadači používanie cookies úplne zakázať. Súbory cookie sa používajú k záznamu internetovej prevádzky a zahŕňajú identifikáciu stránok, ktoré sú používané, ktoré produkty ste si prezerali, čas strávený prehliadaním a zapamätanie si vašich preferencií. To nám pomáha analyzovať dáta o návštevnosti webu, aby sme zlepšili užívateľské prostredie našich webových stránok. Celkovo nám súbory cookie pomáhajú poskytnúť vám lepšie webové stránky, čo nám umožňuje tiež sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné.
Súbor cookie neobsahuje však v žiadnom prípade vaše osobné údaje. Viac informácií o cookies si môžete zistiť sami napríklad na webových stránkach www.wikipedia.org.

Práva dotknutých osôb

Práva, ktoré Vám podľa príslušných právnych predpisov patrí v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov:

Právo prístupu k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR
Právo na výmaz (tzv. "Právom byť zabudnutý") podľa čl. 17 GDPR
Právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie zákazníka podľa čl. 21 GDPR
Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
Právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
Právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ Ak sa domnievate, že akékoľvek vaše osobné údaje, ktoré spravujeme alebo spracovávame, sú nesprávne, napíšte nám to na prolinet@prolinet.sk, kde tiež môžete dostať odpovede na svoje otázky ohľadom ochrany vašich osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov v aktuálnom znení platné od 24. mája 2018


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím s tým, aby spoločnosť Prolinet s.r.o., so sídlom Okoličná na Ostrove 178,okr. Komárno,Slovenská republika- IČO:51997894 DIČ: 2120856617   IČ DPH: SK2120856617, (ďalej len "Správca"), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 spracovávala tieto osobné údaje:

meno a priezvisko
e-mail 

1. Vyššie uvedené údaje bude Správca spracovávať na marketingové účely, konkrétne rozosielanie newsletterov Správca osobe, ktorá dáva tento súhlas. Tento súhlas je dávaný na obdobie piatich rokov. Osoba poskytujúca tento súhlas berie na vedomie, že správca bude vyššie uvedené osobné údaje spracovávať po dobu platnosti súhlasu. 

2. Osobné údaje bude spracovávať len Správca, prípadne osoba s ktorou má Správca riadne uzavretú spracovateľskú zmluvu. 

3. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Prolinet s.r.o., so sídlom Okoličná na Ostrove 178,okr. Komárno, Slovenská republika- IČO:51997894 DIČ: 2120856617   IČ DPH: SK2120856617 ,  prolinet@prolinet.sk  Správca Vás týmto upozorňuje, že ako subjekt osobných údajov máte právo:

o získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby, existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania a alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

o aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.

o aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, odvoláte súhlas a nie je tu iný legálna titul pre ich spracovanie, osobné údaje nezákonne spracované osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.

o aby Správca obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, pokiaľ popierate ich presnosť na dobu overenie tejto skutočnosti Správcom, spracovanie je protiprávne, a Správca žiada namiesto vymazania ich obmedzené spracovanie, údaje už nie sú potrebné pre účel spracovania, avšak potrebujete je pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

o aby Správca na Vašu žiadosť odovzdal Vaše osobné údaje inému Vami určenému Správcovi.

o namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Správcu.

o v prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu spracúvajú Vaše osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov obrátiť sa ako na Správcu, tak na Úrad na ochranu osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom registrácie

Súhlasím s tým, aby spoločnosť Prolinet s.r.o., so sídlom Okoličná na Ostrove 178,okr. Komárno,Slovenská republika- IČO:51997894 DIČ: 2120856617   IČ DPH: SK2120856617, (ďalej len "Správca"), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 spracovávala tieto osobné údaje:

meno a priezvisko

e-mail 

telefónny kontakt

bydlisko

IČO, DIČ , IČ DPH

1. Vyššie uvedené údaje bude Správca spracovávať pre účely registrácie na webových stránkach / e-shopu Správcu. Tento súhlas je dávaný na obdobie piatich rokov. Osoba poskytujúca tento súhlas berie na vedomie, že Správca bude vyššie uvedené osobné údaje spracovávať po dobu platnosti súhlasu. Osobné údaje bude spracovávať len Správca, prípadne osoba s ktorou má Správca riadne uzavretú spracovateľskú zmluvu.

2. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Prolinet s.r.o., so sídlom Okoličná na Ostrove 178,okr. Komárno,Slovenská republika- IČO:51997894 DIČ: 2120856617   IČ DPH: SK2120856617, prolinet@prolinet.sk  .Správca Vás týmto upozorňuje, že ako subjekt osobných údajov máte právo:

o získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby, existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania a alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

o aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.

o aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, odvoláte súhlas a nie je tu iný legálna titul pre ich spracovanie, osobné údaje nezákonne spracované osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.

o aby Správca obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, pokiaľ popierate ich presnosť na dobu overenie tejto skutočnosti Správcom, spracovanie je protiprávne, a Správca žiada namiesto vymazania ich obmedzené spracovanie, údaje už nie sú potrebné pre účel spracovania, avšak potrebujete je pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

o aby Správca na Vašu žiadosť odovzdal Vaše osobné údaje inému Vami určenému Správcovi.

o namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Správcu.

o v prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu spracúvajú Vaše osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov obrátiť sa ako na Správcu, tak na Úrad na ochranu osobných údajov